ELFSTEDTS SNICKERIFABRIK AB

  • Tegelbruksvägen 1
    757 56 Uppsala
  • 018-36 40 70
  • E-mail: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmluZm9AZWxmc3RlZHRzLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPmluZm9AZWxmc3RlZHRzLnNlPC9hPg==
    Fakturafrågor: PGEgY2xhc3MgPSAibF9tYWlsIGxfbmV3X3dpbmRvdyIgaHJlZj0ibWFpbHRvOmVrb25vbWlAZWxmc3RlZHRzLnNlIiB0YXJnZXQ9X2JsYW5rPmVrb25vbWlAZWxmc3RlZHRzLnNlPC9hPg==
  • Org.nr: 556904-4257